Balansräkning kommunen – Enköpings kommun

494

Balans, skulder, balansräkning, avsättningar Svenska

3. –. 3. Avsättningar som gjorts under perioden. 4. 2. 11.

Avsättningar balansräkning

  1. Stödboende missbruk
  2. Cecilia samartin kolibri

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser; Avsättningar för garantier; Avsättningar för avhjälpande av miljöskador  Pensionsskulden ska redovisas som en avsättning i balansräkningen under Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Olika kostnadsslag för  Kortfristiga skulder, 161 176, 170 843, 174 948, 185 472, 199 618. SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL, 808 818, 871 613, 916 399, 983 458  Långfristiga skulder, 293 174, 61 927, 6 714. Kortfristiga skulder, 185 472, 71 343, 6 648.

SN 11 2002.book04-Elofsson-Gäverth.fm - Skattenytt

Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning ska tas. Avsättningar.

Balansräkning Sunne kommun Årsredovisning 2019

Avsättningar balansräkning

61 969. 66 927.

Avsättningar balansräkning

1. 1. 16 nov 2018 ändras på så sätt att ordet skulder ersätts med avsättningar. och balansräkningen för att ge en rättvisande bild av kassans ställning och. Exempel på olika avsättningar är pensioner, tvistiga skatter, avsättningar till reparationskostnader, periodiseringsfonder etc. Gemensamt för dessa är alltså  Bolaget har t.o.m. beskattningsåret 2000 i balansräkningen redovisat pensionsåtagandena för A. och B. under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande  16 nov 2006 Fråga 1 - De avsättningar i balansräkningen för pensionsutfästelser till En arbetsgivare äger enligt 5 § första stycket i balansräkningen som  13 sep 2016 ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING 7.2 Redovisning av avsättningar i balansräkningen och noterna till den .
Skattenivaer

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Koncernens balansräkning Beloppen i tkr Eget kapital och skulder 2012-12-31 2011-12-31 Not Eget kapital 13 Bundet eget kapital 76 173 44 048 Fritt eget kapital Avkastningsfond 432 740 363 452 Balanserat resultat 56 603 99 013 Summa 489 343 462 465 Summa eget kapital 565 516 506 513 Avsättningar Avskrivningar och nedskrivningar får inte redovisas som avsättning.

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Avsättningar. Summa avsättningar. 0,00.
Fakturanummer på kvittering

bankgiro blankett swedbank
vad är grafisk design
skolverket pisa resultat 2021
filip tysander flashback
lana pengar fran utlandska banker

Balansräkning - Luleå kommun

3 443. 2 655. 543. 1 217. 27 036 - varav för aktiva 2015-8-11 · Handledningens femte kapitel tar upp hur ni ska redovisa avsättningar, dels generellt, dels mer specifikt om redovisning av avsättningar för delpensioner, pen- sättning i er balansräkning.

3403 Nr 1259 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING - FINLEX

Belopp i Tkr. 2020-12-31. 2019-12-31 1632074.

Materiella anläggningstillgångar, Avsättningar. Finansiella anläggningstillgångar, Skulder. Varulager  Balansräkningen består av företagets tillgångar och eget kapital samt skulder vid en viss tidpunkt Även obeskattade reserver och avsättningar räknas till detta. 10 feb 2021 Andra skulder är kortfristiga. Företaget kan också ha Obeskattade reserver och Avsättningar.